Co to jest strategia

Strategia jest jednym z najważniejszych dokumentów, będących drogowskazem dla podejmowania decyzji dotyczących rozwoju gminy.

Strategia stanowi istotną przesłankę pożądanych, pozytywnych przemian w gminie, ułatwiając władzy lokalnej podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwoju gminy. Pozwala wyartykułować interesy społeczności lokalnej, eliminować lub łagodzić część konfliktów, mobilizować dodatkowe środki na rozwój z zasobów lokalnych.

Identyfikuje i uzasadnia te zadania, które w długofalowej perspektywie najlepiej przysłużą się społeczności lokalnej i jednocześnie  zakwalifikują się do wsparcia środkami pomocowymi.

Realizowana konsekwentnie strategia daje również użytkownikom danego obszaru (tj. mieszkańcom i jednostkom gospodarczym) poczucie stabilizacji oraz obniża niepewność działania firm, poprzez wydłużenie horyzontu decyzyjnego i zmniejszenia przez to  skłonność do podejmowania ryzyka.

Definicji strategii jest bardzo wiele. Generalnie można powiedzieć, że strategia todługoterminowy plan działań zmierzających do osiągnięcia pewnego stanu rzeczy postrzeganego przez podmiot jako pożądany. Formułuje ona ogólne cele przyszłościowe w oparciu o wiedzę o stanach przeszłych i obecnych oraz warunkujących je czynników. Cele te zostają osiągnięte przez realizację szczegółowych zadań i działań.

Podstawowy zakres prac nad strategią obejmuje część przygotowawczą, która składa się z opracowania diagnozy układu lokalnego czyli opisu stanu istniejącego funkcjonowania jednostki w różnych aspektach (społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym) oraz część realizacyjną– określenie kierunków rozwoju. W trakcie tej części odbywane są konsultacje z mieszkańcami (tzw. liderami lokalnymi), którzy poprzez spotkania strategiczne (warsztaty) określają główne cele i priorytety rozwoju jednostki.

Ostatnim etapem prac jest finalne przygotowanie tekstu oraz praca Rady Gminy nad dokumentem, który zostanie uchwalony jako obowiązujące prawo miejscowe.