Rewitalizacja

Rozpoczynamy konsultacje!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pszczyna. W dniach 4 sierpnia – 5 września czekamy na Państwa uwagi i komentarze zgłoszone w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie papierowej (na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna, z dopiskiem: konsultacje GPR), na formularzu zamieszczonym poniżej,
  • w formie elektronicznej (na adres: pszczyna@dcrl.pl oraz pszczyna@pszczyna.pl),
  • podczas otwartej debaty dla mieszkańców, która odbędzie się 29 sierpnia o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2,
  • uwagi w formie ustanej mogą być zgłaszane podczas otwartej debaty oraz w Referacie Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pok. 203, II piętro.

Gminny Program Rewitalizacji (projekt)

obszar rewitalizacji (mapa)

obwieszczenie o konsultacjach społecznych

formularz zgłaszania uwag

***

Aktywnie rewitalizujemy!

Jesteśmy już po kolejnym spotkaniu w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywny udział oraz uwagi i propozycje. Poniżej zamieszczamy prezentację przedstawioną na warsztatach konsultacyjnych oraz sprawozdanie ze spotkania.

prezentacja

sprawozdanie

***

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Pszczyny wraz z firmą DCRL s.c. z Wrocławia serdecznie zapraszają do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna.

Dzięki Państwa aktywności podczas zbierania ankiet dotyczących wyznaczania obszaru rewitalizacji oraz dzięki zgłoszonym fiszkom projektowym udało się zebrać bogaty materiał na temat potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze miejskim gminy. Podczas warsztatu zostanie przedstawiona i poddana dyskusji propozycja kluczowych celów przyświecających rewitalizacji Pszczyny. Przedstawimy również wykaz zadań, które zostały zaproponowane jako przedsięwzięcia rewitalizacyjne. W ramach konsultacji zostaną zebrane Państwa uwagi i sugestie, ale także zaprosimy Państwa do zgłoszenia działań i pomysłów uzupełniających Program.
Spotkanie odbędzie się 23 maja o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2.
Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach na adres email: akus@pszczyna.pl lub telefonicznie pod nr 32 449 39 48. Liczymy na Państwa przybycie oraz aktywny udział w warsztatach.

***

Weź udział w pracach Komitetu Rewitalizacji!

Burmistrz Pszczyny zaprasza do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji, który zostanie powołany zgodnie z zasadami wyznaczenia składu oraz zasadami działania określonymi na podstawie Uchwały Nr XX/209/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 marca 2016 r.

W pracach Komitetu mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Pszczyna. Szczegółowe informacje znajdują się w objaśnieniach. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie deklaracji chęci uczestnictwa i przesłanie jej na adres mailowy: akus@pszczyna.pl, pocztą na adres Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2 lub złożyć osobiście w Referacie Rozwoju i Funduszy Europejskich tut. Urzędu. Na zgłoszenia czekamy do 16 maja br.

Deklaracja

Objaśnienie deklaracji

 

***

Rozpoczynamy kolejny etap prac nad Programem Rewitalizacji. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/208/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pszczyna, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Pszczyna obejmuje następujące osiedla:  Stare Miasto, Śródmieście, Siedlice, Piastów, Powstańców Śląskich. Obszar ten został wyznaczony na podstawie „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Pszczyna”.

Jednym z podstawowych elementów Programu będzie określenie potrzeb rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia. Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania  ukierunkowane bezpośrednio  na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym na kwestie infrastrukturalne. Propozycje projektów powinny:
•    przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,
•    być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji).
W związku z tym zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji przedsięwzięć (potrzeb rewitalizacyjnych).  Mogą je składać instytucje miejskie, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne.

Poniżej zamieszczamy formularz, który wypełniony prosimy:
– przesłać na adres Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, z dopiskiem: fiszka projektowa LPR, lub
– przesłać drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „potrzeby rewitalizacyjne” na adres: pszczyna@dcrl.pl lub akus@pszczyna.pl, lub
– dostarczyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, przy ul. Rynek 2  pokój nr 203 w godzinach otwarcia Urzędu.
Termin zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które mogą znaleźć się w Programie upływa 22 kwietnia 2016 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres pszczyna@dcrl.pl lub akus@pszczyna.pl oraz pod numery telefonu: 518 055 811 (Marta Biczkowska) oraz 32 449 39 48 (Adam Kuś)

FISZKA

***

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023. Podczas warsztatu przedstawione zostaną wyniki prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz rewitalizowanego w Gminie. W ramach konsultacji zostaną zebrane Państwa uwagi i sugestie. Z zasięgiem wyznaczonych obszarów mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej www.pszczyna.pl (zakładka „Konsultacje społeczne”, na stronie www.pszczyna.strategia.pl (zakładka „rewitalizacja”) oraz w Referacie Rozwoju oraz Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pok. 203, II piętro.

Ponadto na spotkaniu zaprezentowane zostaną zasady zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które mogą zostać ujęte w Programie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 stycznia 2016 roku o godz. 16.00 w sali Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2.

Liczymy na Państwa przybycie oraz aktywny udział w warsztatach.

Zapraszamy także do zapoznania się z opracowaniem wyników delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

***

Szanowni Państwo,

intensyfikują się prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. W wyniku prac ekspertów polegających na analizie szeregu dostępnych wskaźników zgodnych z założeniami prezentowanymi w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1777) wskazany został obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji w Gminie. W dniach 30 grudnia – 29 stycznia prowadzone będą konsultacje społeczne projektów uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pszczyna. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokumentami oraz do udziału w konsultacjach.

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie.

Poniżej zamieszczamy zestawienie dokumentów do pobrania:

przystąpienie do sporządzenia LPR

obwieszczenie o konsultacjach

projekt uchwały  sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pszczyna

formularz zgłaszania uwag – Komitet Rewitalizacji

formularz uwag – wyznaczanie obszaru zdegradowanego

***

Gmina Pszczyna przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście nowego okresu programowania UE. Przyczyni się bowiem do określenia priorytetowych działań w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Pszczyny.

Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i aktywnego udziału w pracach. Przede wszystkim zwracamy się z prośbą o wskazanie obszarów na terenie Gminy Pszczyna, na których koncentrują się problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Państwa głos pozwoli wyznaczyć obszar wymagający interwencji oraz określić zakres działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji.

Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pszczyna na lata 2015-2023”. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za uczestniczenie w tak ważnym dla Gminy momencie.

Ankieta będzie dostępna do 4 listopada 2015 roku.

Ankieta

***

Gmina Pszczyna przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023. Dokument ten odgrywać będzie bardzo ważną rolę w nowym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Pszczyny.

W dniach 21.10.2015 – 04.11.2015 udostępnimy Państwu ankietę, której wyniki pozwolą wskazać obszary Gminy wymagające interwencji ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk. Ankieta będzie miała charakter anonimowy a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pszczyna na lata 2015-2023”.